اهداف و چشم انداز

 

اهداف
 • شناسایی نیازهای آموزشی جامعه کتابخانه با توجه به رشته ها و مقاطع تحصیلی
 •  انتخاب و تهیه منابع مورد نیاز جهت مطالعه و پژوهش
 • راهنمایی و آموزش مراجعین در بازیابی اطلاعات 
 •  ارائه خدمات مرجع، استفاده از پایان‌نامه‌ها و مواد دیداری شنیداری
 • ارائه خدمات اطلاع رسانی
 • تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی و تخصصی
 •  برقراری ارتباط با کتابخانه مرکزی و سایر مراکز اطلاع رسانی به منظور هماهنگی در امور فنی و دستیابی به منابع جدید اطلاع رسانی

 

چشم انداز

 

 • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه
 • نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به رشته های آموزشی و اهداف دانشگاه
 • سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
 • ارتقای سطح کمی و کیفی منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع
 • برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی  جهت رفع کمبود منابع
 • کمک و ترغیب دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش
 • موفق در خدمات دانشجویی فرهنگی و جلب رضایت فراگیران

 

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۱