معرفی جامعه کننده

جامعه استفاده کننده از خدمات امانت و گردش منابع عبارتنداز:

1. کلیه دانشجویان دانشکده داروسازی و دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی که عضو نرم افزار پارس آذرخش هستند.

2. مدرسین و اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی، طرح و نظام وظیفه دانشگاه علوم پزشکی زابل.

3. کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرح و نظام وظیفه دانشگاه علوم پزشکی زابل 

4. مربیان حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی زابل

5. داروسازان ، پزشکان و دانشجویان فارغ التحصیل مجاز به استفاده از منابع در محل کتابخانه . 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۰