آیین نامه عضویت

آیین نامه عضویت کتابخانه دانشکده داروسازی

 

گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه داروسازی  پذیرفته شوند:

  •  اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل (تکمیل فرم عضویت و یک قطعه عکس , ارائه معرفی نامه از کارگزینی هیئت علمی )
  • دانشجویان  دانشکده داروسازی ( تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس و ارائه کارت دانشجویی و در مورد دانشجویان جدید الورود ارائه فرم انتخاب واحد)
  • دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات عالی نمی توانند به عضویت کتابخانه داروسازی  در آیند ولی با ارائه کارت ملی از حق استفاده از منابع و امکانات کتابخانه به مدت یک هفته را دارند

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۹